Înscrieri pentru anul școlar 2024-2025:

Înscrierea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul special se face direct la unitatea de învățământ special, cu documentele prevăzute mai jos, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către învățământul special.

Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ special completează cererile-tip de înscriere – cererea tip este completată doar dacă reprezentantul legal al copilului prezintă comisiei dosarul complet în format fizic. După completare, cererea-tip de înscriere este tipărită, verificată și semnată de părinte/ reprezentantul legal al copilului. Toți copiii care au orientarea școlară și profesională pentru învățământul special vor fi înmatriculați conform solicitării. Înscrierea elevilor în învățământul special se face pe parcursul întregului an școlar.

Pentru înscrierea copilului în școală specială sunt necesare următoarele documente:

a. certificatul de evaluare, orientare școlară și profesională emis de comisia de evaluare, orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE;

b. cerere de înscriere completată de Comisia de înscriere împreună cu părintele / reprezentantul legal al copilului (asistent maternal, instructor educație, etc) - (Anexa 1) Cerere tip și (Anexa 2) Declarația pe propria răspundere 📥, conform metodologiei de înscriere în învățământul primar 

c. copie de pe actele de identitate ale copilului/elevului  

d. copie de pe actele de identitate ale părinților sau a reprezentantului legal (atunci când este altcineva în afară de părinți);

e. copii după actele de identitate ale fraților / surorilor copiilor;

f. hotărâre de divorț (acolo unde este cazul);

g. planul de servicii al copilului propus de comisia de evaluare, orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE;

h. certificat de handicap elev;

i. anchetă socială de la Serviciul Public de Asistență Socială Botoșani / primăria de domiciliu;

j. hotărâre de plasament (atât pentru copii aflați în plasament familial și cei aflați în centre de plasament / sau de orice tip - DGASPC);

k. raport anchetă psihosocială pentru copii aflați în grija DGASPC

l. declarație pe propria răspundere completată de părintele / reprezentantul legal al copilului (asistent maternal, instructor educație, etc), conform OME 4.019/15.03.2024, Anexa 

🔗 link-uri utile:

(Anexa 1) Cerere tip de înscriere și (Anexa 2) Declarația pe propria răspundere, conform metodologiei de înscriere OME 4.019/2024

Anexa-2-Cerere-inscriere-tip si Declaratie propria-raspundere 2024-2025.pdf

Procedură operațională privind constituirea formațiunilor de elevi pentru anul școlar 2024-2025

Procedura operațională privind Constituirea Formațiunilor de elevi, an școlar 2024-2025.pdf

OME 4.019/15.03.2024 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025

OME nr. 4019 din 15.03.2024 Metodologie inscriere inv. primar 2024-2025.pdf

Înscrieri pentru anul școlar 2023-2024:

Clasa PREGĂTITOARE 2023-2024:

Pentru părinți

Formularul online permite părinților să completeze online datele necesare pentru înscrierea copiilor în învățământul primar, în clasa pregătitoare, conform metodologiei de înscriere.

Conform Calendarului de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024 formularul de înscriere este disponibil în perioada 03.05.2023-18.05.2023 pentru înscrierile aferente etapei I, respectiv 06.06.2023-12.06.2023 pentru înscrierile aferente etapei a II-a.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii. 

PROFESIONALĂ 2023-2024:

Etapa I de admitere în învățământul profesional:

3-7 iulie 2023: Unitățile de învățământ gimnazial completează și eliberează fișele de înscriere în învățământul profesional și dual de stat, pentru candidații care solicită aceasta;

3-7 iulie 2023: Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional și dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual;

7 iulie 2023: Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional;

10-11 iulie 2023: Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție;

Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție

10-12 iulie 2023: Ridicarea, de către candidații respinși la preselecție, a fișelor de înscriere la învățământul profesional și dual, de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție;

10-12 iulie 2023: Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional, la care nu s-au organizat probe de preselecție, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat;

12 iulie 2023: Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional;

13 iulie 2023: Desfășurarea probei suplimentare de admitere și afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care au organizat proba;

14 iulie 2023: Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere și rezolvarea contestațiilor;

14 iulie 2023: Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional;

Afișarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților admiși și a celor respinși în învățământul profesional;

15-16 iulie 2022: Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de către candidații declarați respinși;

17-20 iulie 2023: Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși în învățământul profesional;

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional:

25-27 iulie 2023: Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământul profesional și dual pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I de admitere în învățământul profesional;

25-27 iulie 2023: Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual;

27 iulie 2023: Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional;

2 august 2023: Afișarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional;

3-4 și 7 august 2023: Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși;

7 august 2023: Transmiterea, de către comisia de admitere în învățământul profesional din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate în învățământul profesional;

Etapa a III-a de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale: 8-10 august